HARJOITTELIJAN SITOUMUS

 

 

PALVELUNTARJOAJA

 

Perhosvoltti Circus Arts Oy (2728037-2)

 

 

 

TAUSTAA

 

Perhosvoltti Circus Arts tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille monipuolisia elämyksiä akrobaattisen liikunnan parissa. Tavoitteena on liikunnan ilo ja sen mukanaan tuoma hyvä olo monissa muodoissaan. Tarkoituksen toteuttamiseksi Perhosvoltti saattaa tiedoksi seikkoja, joilla varmistetaan iloinen ja turvallinen liikunnallinen harrastus halukkaille iästä riippumatta.

 

Asiakirja sisältää huomioita, jotka harjoittelemaan tulevan ja tämän huoltajan tulee tiedostaa ja joihin tulee sitoutua ennen harjoittelun aloittamista – kyse on harjoittelijan viihtyvyydestä ja turvallisuudesta mukavan harrastuksen parissa.

 

Vanhempien tulee varmistua siitä, että myös lapset ovat informoituja alla yksilöidyistä ohjeista. Huoltajat vastaavat osaltaan siitä, että lasten harjoittelu toteutuu tässä yksilöityjen  huomioiden mukaisesti. Mitä tässä asiakirjassa lausutaan harjoittelijasta, sovelletaan soveltuvin osin myös alaikäisen harjoittelijan huoltajaan – vanhempaan tai muuhun läheiseen. 

 

 

 

TIEDONKULKU PERHOSVOLTILLE / TIEDONKULKU PERHOSVOLTILTA

 

Yhteystiedot 

 

Informaation kulku Perhosvoltin ja harjoittelijan välillä on tärkeä harjoittelun turvallisuuden ja sujuvuuden osatekijä. Informaationvaihto edellyttää puolin ja toisin ajantasaisia yhteystietoja. Sekä Perhosvoltti että harjoittelija informoivat viivytyksettä toista osapuolta yhteystietojen mahdollisista muutoksista.

 

Harjoittelija informoi Perhosvolttia

 

Harjoittelijan tulee ilmoittaa ohjaajalle kaikki sellaiset sairaudet, rajoitteet, kiputilat tai muut harjoitteluun mahdollisesti vaikuttavat seikat etukäteisesti. Edelleen harjoittelijan ja/tai huoltajan tulee ilmoittaa toimintaohjeistus tilanteessa, jossa mainitut seikat voivat vaatia ohjaajalta erityistä huomiota tai erityisiä toimenpiteitä.

 

Mitä nuoremmasta (lapsi)  harjoittelijasta on kysymys, sitä tärkeämpää on saada huoltajalta tieto edellä mainituista seikoista ennen harjoittelun aloittamista. Tavoite on aina, että kaikki pääsevät turvallisesti harjoittelemaan omien valmiuksiensa mukaisesti. Jokaisella harjoittelijalla ja tämän huoltajalla tulee olla Perhosvoltin yhteystiedot itsellään.

 

Yhteydenottoon saattaa tulla yllättäväkin tarve esimerkiksi tilanteessa, jossa lasta ei päästä sovittuna aikana hakemaan harjoituksesta. Jokainen harjoittelija ja/tai huoltaja vastaa siitä, että Perhosvoltilla on ajantasaiset ja oikeat harjoittelijan/huoltajan yhteystiedot (puhelinnumero, s-posti, osoite).

 

Perhosvoltti informoi harjoittelijaa

 

Perhosvoltti informoi mahdollisista harjoituksissa nousseista kysymyksistä (esim. yllättävät tapahtumat) tai yleisemmin harjoitteluun ja aikatauluihin liittyvistä kysymyksistä (esim. aikataulumuutokset) tarpeen mukaan harjoittelijalle/huoltajalle. Myös ilmoitukset tunnin peruuntumisesta tai siirrosta ilmoitetaan voimassa olevia yhteystietoja hyväksikäyttäen.

 

Ajankohtaisia tietoja päivitetään Perhosvoltin nettisivuille, joita harjoittelijan tulee aktiivisesti seurata. Mikäli jokin asia askarruttaa mieltä eikä informaatiota asiasta ole tullut, kannattaa harjoittelijan olla yhteydessä Perhosvolttiin – moni muukin on saattanut jäädä epätietoiseksi seikasta, jota ei ole ymmärretty saattaa harjoittelijoille tiedoksi. Perhosvoltin henkilökunta on harjoittelijoitaan varten ja vastaa mielellään kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin. 

 

 

TURVALLISUUS

 

Varustus

 

Harjoittelijalla tulee olla harjoituksessa mukana normaali liikuntavarustus – esimerkiksi verryttelypuku. Tämän lisäksi harjoittelijalla tulee olla oma juomapullo. Muu varustus ilmoitetaan tarvittaessa erikseen. Pitkät hiukset tulee olla poninhännällä tai muutoin kiinni. Korut, sormukset, riipukset, kellot sekä muut vastaavat tulee ottaa pois harjoittelun ajaksi.

 

Toiminta harjoituksissa

 

Harjoittelun mielekkyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi harjoittelu tapahtuu noudattaen ohjaajan neuvoja ja ohjeita. Toiminnan tavoitteena on liikunnan ilo ja sen turvaaminen paitsi itselle myös muille harrastajille. Mikäli harjoittelija omalla toiminnallaan vaikeuttaa harjoituksen läpivientiä tai muutoin aiheuttaa haittaa harjoituksen mielekkäälle tai turvalliselle läpiviennille, on ohjaajalla oikeus estää tai keskeyttää tällaisen henkilön harjoittelu.

 

Kyse voi olla esimerkiksi ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai muiden harjoittelun vaikeuttamisesta. Harjoittelun keskeyttämisessä ei ole kyse rangaistuksesta, vaan iloisen ja turvallisen harjoitteluympäristön turvaamisesta kaikille tunnille osallistuville harjoittelijoille. Epäkohdan ollessa jatkuvaa, voi ohjaaja asiaa harkittuaan estää harjoittelijan pääsyn tunnille.

 

Lasten tulo ja poistuminen harjoituksista sekä vanhempien läsnäolo

 

Harjoituksiin tullaan ajoissa. Milloin kyse on pienestä lapsesta, tulee lasta tuotaessa varmistua siitä, että lapsi siirtyy ohjaajan valvontaan tunnille. Mikäli harjoituksiin liitytään myöhässä, varmistutaan siitä, että ohjaaja havaitsee harjoittelijan saapumisen. Vanhemmat eivät normaalitilanteessa ole läsnä harjoituksessa.

 

Perhosvoltti järjestää kuitenkin ajoittain avoimia harjoitustunteja, joissa myös huoltajilla on mahdollisuus olla seuraamassa tuntia. Pienten lasten huoltajien tulee olla harjoitusten ajan paikalla harjoituskiinteistössä tai sen läheisyydessä. Joskus saattaa tulla tilanne, jossa lapsi tarvitsee tutun aikuisen paikalle ja mitä nuoremmasta harjoittelijasta on kyse, sitä suurempi tämä tarve voi olla. Pienen lapsen huoltaja vastaa siitä, että hän on hyvissä ajoin ennen harjoituksen päättymistä odottamassa lastaan harjoituspaikassa. Ohjaaja vastaa siitä, että lapsi on valvonnassa ilmoitetun harjoituksen ajan. Tämän ajanhetken jälkeen valvontavastuu siirtyy huoltajalle.

 

Vakuutukset

 

Harjoittelu on turvallista ja motoriikka kehittyy harjoittelun edetessä. Kuitenkaan sen paremmin tämä kuin mikään muukaan urheilulaji ei ole täysin loukkaantumisriskistä vapaa.

Harjoittelija/huoltaja vastaa siitä, että harjoittelijalla on vakuutus, joka korvaa liikuntasuoritteessa aiheutuvasta tapaturmasta tai muutoin liikuntasuoritteen tekemisestä harjoittelijalle aiheutuvasta vahingosta. Vakuutus on harjoitteluun osallistumisen edellytys.

 

Lisätietoa vakuutuksesta ja sen korvaavuudesta harjoittelussa aiheutuvien vahinkojen osalta saa vakuutusyhtiöstä (usein tällainen sovittu kotivakuutuksen ottamisen yhteydessä). Harjoittelija tiedostaa, ettei Perhosvoltti Circus Arts ilman eri sopimusta vakuuta harjoittelijaa vahingon varalle, vaan vakuutuksen voimassaolosta vastaa harjoittelija ja/tai tämän huoltaja.

 

 

LOPUKSI

 

Tähän ohjeistukseen perehtyminen ja siinä yksilöityihin ehtoihin sitoutuminen on harjoittelun edellytys. Yksilöidyn seikaston tarkoitus on palvella harjoittelijaa mukavan ja turvallisen liikunnallisen kokemuksen saamisessa.

Huomiot on kirjattu ja saatettu tietoon harjoittelijan viihtyvyyttä ja turvallisuutta varten.